අපගේ ගුරුවරුන්

Eakuru.lk අපගේ ගුරු මඩුල්ල වසර ගණනාවක අත්දැකීම් සහිත, වසර ගණනාවක් සිට විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල බිහිකළ සහ Online ඉගැන්වීමේ දී ද අති දක්ෂයන් වූ ගුරු මඩුල්ලකි. දරුවන්ට පෞද්ගලිකව ගුරුවරුන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට ද වෙබ් අඩවිය හරහා පහසුකම් සපයා ඇත.

පන්ති කාලසටහන

වෙනසක් ආරම්භ කළ හැකි දිනය අදයි...

ONLINE අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛයන් වන EAKURU.LK සමඟ අද ම ලියාපදිංචි වී විශිෂ්ටත්වය වටහාගන්න.

eakuru.lk පන්ති මාලාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව දැනගැනීමට හෝ ඔබට ඒ පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් පවතින්නේ නම් පහත අංක හරහා අපව අමතන්න.

වෙනසක් ආරම්භ කළ හැකි දිනය අදයි...

ONLINE අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛයන් වන EAKURU.LK සමඟ අද ම ලියාපදිංචි වී විශිෂ්ටත්වය වටහාගන්න.

eakuru.lk පන්ති මාලාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව දැනගැනීමට හෝ ඔබට ඒ පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් පවතින්නේ නම් පහත අංක හරහා අපව අමතන්න.