නව සිසුන් ලියාපදිංචි වන ආකාරය

Eakuru.lk අපගේ ගුරු මඩුල්ල වසර ගණනාවක අත්දැකීම් සහිත, වසර ගණනාවක් සිට විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල බිහිකළ සහ Online ඉගැන්වීමේ දී ද අති දක්ෂයන් වූ ගුරු මඩුල්ලකි. දරුවන්ට පෞද්ගලිකව ගුරුවරුන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට ද වෙබ් අඩවිය හරහා පහසුකම් සපයා ඇත.

1. පළමුව eAkuru.lk – Home පිටුවේ හෝ, පහතින් දක්වා ඇති Students Portal බොත්තම click කරන්න.
ඒ හරහා ඔබට eAkuru.lk Students Portal වෙත පිවිසිය හැක.

2. ඉන්පසු පහතින් දක්වා ඇති ‘Register’ සබැඳිය click කරන්න.

3.a. ඔබ ආයතනයට පෙර නොපැමිණි සිසුවෙකු නම් ‘New student register’ බොත්තම click කරන්න.

3.b. ඔබ eAkuru ආයතනයේ භෞතික පන්ති (මාර්ගගත/online නොවන පන්ති) සඳහා පෙර ලියාපදිංචි වී ඇති නම්, ‘Institute student register’ බොත්තම click කරන්න.

4. ඔබගේ නමේ පළමු කොටස, දෙවන කොටස, උපන්දිනය යනාදී වශයෙන් ඉල්ලා ඇති විස්තර ඇතුළත් කරන්න.

5. ඉන්පසු ඔබගේ දුරකථන අංකය ඇතුළත් කර ඔබට සුදුසු මුරපදයක් (Password) ඇතුළත් කර ‘Register’ බොත්තම click කරන්න.

6. ඔබේ දුරකථනයට eclass වෙතින් ලැබෙන SMS පණිවිඩයේ සඳහන් One-time Passcode (OTP) ඇතුළත් කර ‘Confirm’ බොත්තම click කරන්න.

7. දැන් ඔබ eAkuru Students Portal වෙත ඇතුළත් වී ඇත.

*යම්කිසි වැරදීමක් සිදු වුවහොත් ‘Confirm’ එබීමට පෙර ‘Back’ බොත්තම ආධාරයෙන් ආපසු ගමන් කල හැකිය.

නව සිසුන් ලියාපදිංචි වන ආකාරය

eAkuru වෙත පිවිසෙන නවක සිසුන්, eAkuru.lk වෙබ් අඩවියේ සිසුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වන ආකාරය දැනගැනීම සඳහා පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

වෙනසක් ආරම්භ කළ හැකි දිනය අදයි...

ONLINE අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛයන් වන EAKURU.LK සමඟ අද ම ලියාපදිංචි වී විශිෂ්ටත්වය වටහාගන්න.

eakuru.lk පන්ති මාලාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව දැනගැනීමට හෝ ඔබට ඒ පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් පවතින්නේ නම් පහත අංක හරහා අපව අමතන්න.

වෙනසක් ආරම්භ කළ හැකි දිනය අදයි...

ONLINE අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛයන් වන EAKURU.LK සමඟ අද ම ලියාපදිංචි වී විශිෂ්ටත්වය වටහාගන්න.

eakuru.lk පන්ති මාලාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව දැනගැනීමට හෝ ඔබට ඒ පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් පවතින්නේ නම් පහත අංක හරහා අපව අමතන්න.