බාධක හමුවේ නොසැලී ඉදිරියට යන දිරිය දරුවන් උදෙසා සිහින ජයගනු වස් ස්ථාවර Online අධ්‍යාපනික වැඩපිලිවෙල – eAkuru.lk

ශ්‍රී ලාංකික Online අධ්‍යාපනයේ සංධිස්ථානය.

ස්ථාවර ක්‍රමවත් Online අධ්‍යාපනයක් උදෙසා Eakuru.lk කැපවී සිටී. Eakuru.lk ප්‍රවීණ දේශක මඩුල්ලකින් සමන්විත වන අතර දූදරුවන්ගේ සහ දෙමාපියන්ගේ උපරිම පහසුව උදෙසා ගුණාත්මක සහ ඉහල තාක්ෂණයකින් මෙම වෙබ් අඩවිය සමන්විත වේ.

1. සජීවී පන්ති සහ ඒවායේ පටිගත කිරීම්.
2. පටිගත කරන ලද පන්ති.
3. පාඩම් වශයෙන් සකසන ලද පන්ති.
4. ටියුට් සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර නිවසට ම කුරියර් කිරීම.
5. පන්ති ගාස්තු ගෙවීම සදහා ඉතා පහසු ක්‍රම රැසක්.
* Online Card Payment
* Online Bank Transfer
* බැංකු පොත පමණක් භාවිතයෙන් Online ගෙවීමේ ක්‍රමය.
* බැංකු තැන්පතු.
5. නොමිලේ සම්බන්ධ විය හැකි සෙමිනා සහ පාඩම්.
6. ඕනෑ ම පාඩමක් නැවත නැවත බැලීමේ හැකියාව.

නිවේදන

නිවේදන

විෂයයන්

දක්ෂ ගුරු මඩුල්ලක් විසින් කියාදෙනු ලබන විෂයයන් මාලාවක් eakuru.lk හරහා අධ්‍යයනය කළ හැකිය.

අපගේ ගුරුවරුන්

සියලු විෂයන් ආවරණය සඳහා ප්‍රවීණ සහ සුදුසුකම් ලත් ප්‍රසිද්ධ ගුරුවරුන් මඟින් eakuru.lk බලගැන්වී ඇත.

අපගේ විශේෂතා

සජීවී පාඩම්වලට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව.

පාඩම් පැකේජ (Lesson packs) ලබාගැනීමේ හැකියාව.

සජීවී පාඩමෙහි Recording ඕනෑ ම වාරගණනක් වෙබ් අඩවිය හරහා නැරඹීමේ හැකියාව.

මුද්‍රිත Tute Pack නිවසට ම ලැබීම හෝ අවශ්‍ය PDF WEB අඩවිය මඟින් ලබාගැනීමේ හැකියාව.

ගුරුවරුන් සමඟ පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව.

eAkuru Mobile App

Online අධ්‍යාපන කටයුතු වඩාත් පහසු කරලීම සඳහා eakuru.lk අප විසින් හඳුන්වා දෙන නවතම eAkuru Mobile app.

මෙම ජංගම යෙදුම ඔබගේ පාඩම් වෙත පහසුවෙන් යොමු වීමටත්, අධ්‍යයන කටයුතු වඩාත් පහසුවෙන් සිදු කරගැනීමටත් මහත් උපකාරයක් සපයයි.

අපගේ විශේෂතා

සජීවී පාඩම් වලට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව.

පාඩම් පැකේජ (Lesson packs) ලබාගැනීමේ හැකියාව.

සජීවී පාඩමෙහි Recording ඕනෑම වාර ගණනක් වෙබ් අඩවිය හරහා නැරඹීමේ හැකියාව.

මුද්‍රිත Tute Pack නිවසට ම ලැබීම හෝ අවශ්‍ය PDF WEB අඩවිය මඟින් ලබාගැනීමේ හැකියාව.

ගුරුවරුන් සමඟ පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව.

eAkuru Mobile App

Online අධ්‍යාපන කටයුතු වඩාත් පහසු කරලීම සඳහා eakuru.lk අප විසින් හඳුන්වා දෙන නවතම eAkuru Mobile app.

මෙම ජංගම යෙදුම ඔබගේ පාඩම් වෙත පහසුවෙන් යොමු වීමටත්, අධ්‍යයන කටයුතු වඩාත් පහසුවෙන් සිදු කරගැනීමටත් මහත් උපකාරයක් සපයයි.

සිසුන්ගේ අදහස්

“A review from a client who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Student Name
“A review from a client who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Student Name
“A review from a client who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Student Name

FAQ

Most frequent questions and answers

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

වෙනසක් ආරම්භ කළ හැකි දිනය අදයි...

ONLINE අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛයන් වන EAKURU.LK සමඟ අද ම ලියාපදිංචි වී විශිෂ්ටත්වය වටහාගන්න.

eakuru.lk පන්ති මාලාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව දැනගැනීමට හෝ ඔබට ඒ පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් පවතින්නේ නම් පහත අංක හරහා අපව අමතන්න.

වෙනසක් ආරම්භ කළ හැකි දිනය අදයි...

ONLINE අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛයන් වන EAKURU.LK සමඟ අද ම ලියාපදිංචි වී විශිෂ්ටත්වය වටහාගන්න.

eakuru.lk පන්ති මාලාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව දැනගැනීමට හෝ ඔබට ඒ පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් පවතින්නේ නම් පහත අංක හරහා අපව අමතන්න.